Публічна оферта

Публічна оферта

ФОП Гусак Валерій Миколайович, що діє на підставі запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №2 602 017 0000 001227 від 30.11.2005р. та Ліцензійного договору на використання торгової марки «Домова служба» (надалі «Виконавець»), пропонує невизначеному колу осіб (надалі «Замовник») акцептувати цю Публічну оферту (укласти Договір) на умовах і в порядку, які вказані нижче.

Оферта є публічною (згідно ст. 633, 641 ЦК України) і її умови однакові для всіх Замовників. Беззастережне прийняття всіх умов даної Публічної оферти без будь-яких винятків та/або обмежень вважається акцептом даної Публічної оферти (далі Договору) Виконавцем і Замовником, а сам Договір автоматично вважається укладеним.

І. Визначення термінів

 

1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на веб-сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про надання послуг на визначених умовах Договору.

2. Виконавець ФОП Гусак Валерій Миколайович, що є зареєстрованим відповідно до законодавства України фізичною особою підприємцем та знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Кн.Ольги, 8.

3. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку та акцептувала умови даної публічної оферти.

4. Договір про надання послуг – це домовленість двох сторін, за якою одна сторона (Виконавець) зобов'язується за завданням іншої сторони (Замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (частина перша статті 901 Цивільного кодексу України.

5. Акцепт – повне та безумовне, прийняття Замовником умов Публічної оферти шляхом проходження процедури Верифікації телефонного номеру. Моментом Акцепту вважається момент реєстрації Замовника на сайті чи у застосунку або усне звернення до оператора колл-центру Виконавця.

6. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://domslugba.com/ua, яка є джерелом інформування Замовника та/або може бути використаною Замовником для замовлення послуг Виконавця.

7. Мобільний застосунок (додаток) «Домова служба» – програмне забезпечення, призначене для встановлення на смарт-пристрої Замовника для замовлення послуг Виконавця.

8. Особистий Бонусний Рахунок – віртуальний депозитарій Бонусів Замовника, з якого можуть бути списані Бонуси під час розрахунку Замовника за послуги, та на який можуть бути нараховані Бонуси при виконанні Замовником умов їх отримання.

9. Бонус – віртуальна одиниця, що нараховується Замовнику та накопичується на його Бонусному Рахунку, та може бути використана під час розрахунку за послуги для отримання знижки. Бонус не є грошовою одиницею та не може бути обміняний на грошові кошти.

10. Замовлення – заявка Замовника на купівлю послуг, адресована Замовнику, яка сформована і передана Виконавцю за допомогою програмних засобів (сайту, застосунку) чи операторів колл-центру Виконавця.

 

ІІ. Загальні положення

1. Цей Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.

2. Цей Договір є публічним в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

3. Місцем укладення Договору є місто Рівне, Україна. Дія договору поширюється на всю територію України.

4. Укладання Договору проводиться через приєднання Замовника до Публічної Оферти шляхом повного і беззастережного прийняття (акцептування) ним умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і зауважень.

5. При приєднанні до даної Публічної оферти Замовник надає згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних». А саме: дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

6. Замовник підтверджує, що він повністю та належним чином ознайомлений з усіма положеннями Договору та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

7. Підтвердженням ознайомлення з умовами Договору та їх прийняття є також встановлення символу у спеціальному полі під словами «Я прочитав(ла) та погоджуюся із умовами Відкритої оферти», що з’являється під час першого завантаження мобільного застосунку або на сайті при першій реєстрації.

8. Договір, за умови дотримання порядку його акцептування, вважається укладеним та вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України. Закінчення дії Договору не звільняє сторони від виконання взятих на себе зобов’язань.

9. Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання мобільного застосунку та/або будь-якої інформації про Замовників, що зберігається на сервері, а також за будь-які помилки, збої, віруси і інші недоліки та порушення в мобільному застосунку, які можуть бути передані на мобільний застосунок або через застосунок третіми особами та їх наслідки у Замовника, у т.ч. але не виключно: за збитки, упущену вигоду, моральну шкоду, шкоду честі, гідності та ділової репутації.

 

ІІІ. Предмет договору

1. Ця Публічна оферта (Договір) визначає особливості надання ремонтних, монтажних, демонтажних, консультаційних та інших побутових послуг та послуг з перевезення вантажів та доставки матеріалів.

2. Послуги надаються з моменту акцепту Замовником умов та положень даного Договору.

3. Місцем надання послуг вважається місце, яке ідентифіковане та вказане Замовником.

4. Надання послуг Виконавцем здійснюється в межах територій перелік яких вказано на сайті Виконавця та в мобільному застосунку.

IV. Ціна послуги. Порядок надання та оплати послуг

Ціна на послугу визначається Виконавцем в односторонньому безспірному порядку і вказується на Сайті та/або мобільному застосунку на момент оформлення замовлення і не включає вартість матеріалів та їх доставки. Ціна на послугу вказується в національній валюті України – гривнях.


Оформлення замовлення та порядок надання та оплати послуги:

1. Замовник формує замовлення за допомогою сайту, телефонного дзвінка в колл-центр або мобільного застосунку Виконавця. Оформити замовлення можуть лише зареєстровані Замовники.

2. Виконавець підтверджує замовлення або повідомляє Замовника про відсутність майстра протягом 30 хв з моменту прийняття замовлення.

3. Представник Виконавця (майстер) перед початком робіт узгоджує з Замовником кінцевий перелік робіт, їх вартість та терміни виконання.

4. Представник Виконавця (майстер) надає послугу.

5. Замовник, отримавши послугу, підписує Акт виконаних робіт, в якому вказаний перелік виконаних робіт, їх вартість та терміни гарантії (на кожен вид робіт окремо). У разі відмови від підписання Акту, Замовник зобов’язаний повідомити про причину відмови та подати до Виконавця обґрунтовану претензію. У разі не підписання Акту виконаних робіт впродовж одного календарного дня з дня закінчення надання послуг і відсутності обґрунтованої претензії Акт вважається таким, що підписаний обома сторонами, а сторони претензій один до одного не мають.

6. Замовник оплачує отримані послуги шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця чи готівкою на місці надання послуг, або розраховується наявними бонусами з особистого Бонусного Рахунку відразу після підписання Акту виконаних робіт.

V. Порядок нарахування та списання Бонусів

1. Кожен Замовник після оплати Виконавцю попередньо отриманих послуг має право отримати Бонуси на свій особистий Бонусний Рахунок.

2. При виконанні Замовником умов отримання Бонусів, на його Бонусний Рахунок нараховується сума Бонусів, встановлена Виконавцем. Сума Бонусів до нарахування становить 10% від вартості послуги.

3. Перелік послуг, на які не поширюється система нарахування бонусів:

 • Покупка та доставка матеріалів
 • Виклик по місту/за межі міста
 • Перевезення вантажів
 • Діагностика несправності побутових приладів та обладнання
 • Додаткові послуги автовишки та іншої техніки
 • Складання кошторису

4. Бонуси не нараховуються на вартість матеріалів використаних під час надання послуги.

5. Бонуси не нараховуються на послуги на які діє акційна ціна.

6. Бонуси нараховуються тільки для Замовників-фізичних осіб. Для юридичних осіб існують індивідуальні системи лояльності, які визначаються окремим Договором.

7. Якщо при оплаті послуги Замовник використав Бонуси для отримання знижки, сума Бонусів до нарахування буде перерахована відносно до суми, сплаченої грошовими коштами.

8. Сума Бонусів зараховується на Бонусний Рахунок Замовника у абсолютному еквіваленті.

9. Виконавець залишає за собою право на власний розсуд встановлювати відносні показники Бонусів, що підлягають нарахуванню за придбання конкретної послуги, публічно повідомивши про це Замовників шляхом розміщення такої інформації на сайті.

10. Нарахування Бонусів відбувається в інформаційній системі Виконавця на Бонусний Рахунок Замовника.

11. Нарахування Бонусів Замовникам відбувається при готівковому розрахунку за послуги та при розрахунку банківськими картками.

12. Нараховані Бонуси є недоступними для обчислення на їх підставі знижки та списання з Бонусного Рахунку протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати оплати послуг. Після завершення вказаного терміну нараховані Бонуси стають доступними для списання.

13. У разі повернення Виконавцем суми раніше оплаченої Замовником послуги Бонуси, використані при придбанні даної послуги, повертаються на Бонусний Рахунок Замовника, з якого вони були списані раніше. Бонуси, нараховані Замовнику за оплату даної послуги, анулюються.

14. Повернення оплачених коштів Замовнику здійснюється в межах встановлених Законом України «Про захист прав споживачів».

15. Виконавець залишає за собою право змінювати умови нарахування Бонусів, повідомивши про це Замовників у порядку, встановленому даними Правилами.

16. У разі, якщо відсутні необхідні технічні та/або інші можливості для нарахування Бонусів, Бонуси будуть нараховані на Бонусний Рахунок Замовника після відновлення необхідних можливостей.

17. Бонуси не нараховуються у разі дії обмежень, встановлених Виконавцем.

18. При розрахунку суми знижки, що надається Замовнику, 1 (один) використаний Замовником Бонус надає право на отримання таким Замовником 1 (однієї) гривні знижки.

19. Замовник має право використовувати Бонуси, які є на його Рахунку, для отримання знижки при оплаті будь-яких послуг на територіях, перелік яких встановлено Виконавцем та розміщено на сайті

20. Використання Замовником накопичених Бонусів та отримання на цій підставі знижки можливе лише за умови наявності доступних для використання (списання) Бонусів на Бонусному Рахунку Замовника. Сума доступних для використання Бонусів, що відображається Замовнику під час оформлення замовлення, може відрізнятися від суми доступних для використання Бонусів, що була відображена раніше, якщо з Бонусним Рахунком Замовника в цей час відбулися зміни.

21. Процедура списання/нарахування Бонусів доступна Замовнику тільки при оплаті замовлення. Якщо оформлене на Сайті замовлення коригується оператором колл-центру Виконавця за запитом Замовника, у разі необхідності та з метою запобігання неправомірних та шахрайських дій третіх осіб, перерахунок Бонусів до використання проводиться у межах суми, вказаної Замовником у відповідному полі електронної форми під час оформлення замовлення на сайті і не може її перевищувати. У випадку, якщо через технічні збої під час оформлення замовлення на сайті Замовник не мав змоги використати наявні у нього та доступні для списання Бонуси, він має змогу використати всі доступні для списання Бонуси під час підтвердження замовлення в телефонному режимі або відмовитись від використання Бонусів у даному замовленні

22. Бонуси можуть бути використані Замовником з Бонусного Рахунку за умови, якщо для цього є всі необхідні технічні та/або інші можливості: присутній інтернет-зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення тощо.

23. Бонуси неможливо використовувати (списувати) при придбанні:

 • Послуг, придбаних у кредит або у розстрочку.
 • Подарункових сертифікатів.
 • В разі дії інших обмежень, встановлених Виконавцем.

24. Виконавець залишає за собою право змінювати перелік послуг, при придбанні яких замовник не може використовувати Бонуси.

25. Бонуси не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу.

26. Накопичені Бонуси не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Замовнику готівковими коштами.

27. Виконавець не несе відповідальності за сплату Замовником податків і виконання інших зобов’язань, пов’язаних з використанням Бонусного Рахунку.

28. Бонуси, що не були використані Замовником впродовж 365 днів з дати їх активації на Бонусному Рахунку, вважаються анульованими і списуються з рахунку Замовникаа. Бонуси списуються в хронологічному порядку залежно від дати їхньої активації.

VI. Права та обов’язки сторін

Замовник має право:

1. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг.

2. Контролювати надання послуг Виконавцем.

3. Відмовитись від надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.

 

Замовник зобов’язується:

1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника.

2. Повідомити прізвище, ім’я та по батькові, номер особистого телефону, адресу місця надання послуг, суть послуги, а також іншу додаткову інформацію при її запиті Виконавцем.

3. При зверненні до Виконавця за наданням послуг не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільством норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

4. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця у порядку, розмірі та в строки, що визначені Договором.

5. Надати представникам Виконавця доступ до місця виконання робіт.

6. Підготувати та надати Виконавцю всі необхідні матеріали для виконання робіт або оплатити їх вартість та доставку.

7. Оплатити Виконавцю штраф у розмірі 300 грн за одну годину простою роботи, якщо цей простій відбувся з вини Замовника.

8. Приймати від Виконавця надані послуги у разі їх відповідності умовам Договору.

9. У разі виникнення претензій та/або гарантійних випадків щодо наданих Виконавцем послуг у вільній формі повідомити про це Виконавця протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту, коли Замовникові стало відомо про невиконання або неналежне виконання Виконавцем його зобов'язань за цим Договором.

10. Унеможливити доступ до мобільного додатку третіх осіб, не передавати облікові дані замовника третім особам.

11. Дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав Виконавця.

 

Виконавець має право:

1. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.

2. Перевіряти надану Замовником інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.

3. Відмовити Замовнику у наданні послуг у випадках, якщо:

 • Замовник попередньо порушував свої зобов’язання щодо оплати послуг.
 • Замовник використовує результати наданих послуг у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб.
 • Замовник не надав доступ до об’єкту надання послуг (робіт).
 • Замовник не надав/не оплатив всі необхідні матеріали для виконання робіт.
 • Замовник надав неналежний матеріал для роботи, який унеможливлює надання послуг.
 • Замовник надав недостовірну чи неповну інформацію, або не надав її взагалі.
 • Замовник знаходиться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або поведінка Замовника чи інших осіб несе загрозу життю та здоров’ю представнику Виконавця.
 • Замовник не згоден з умовами даного Договору.
 • Виконавець не може надати послугу в терміни визначені Замовником, або за інших умов, заявлених Замовником.

4. Блокувати грошові кошти на вказаному Замовником картковому рахунку у розмірі вартості замовлених послуг.

 

Виконавець зобов’язується:

1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання послуг належної якості.

2. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання послуг.

3. У разі неможливості надання послуги або зміни термінів закінчення виконання робіт з вини Виконавця, невідкладно повідомити Замовника про неможливість, а також узгодити дату та час надання/закінчення надання послуги.

4. Забезпечувати в установленому порядку конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів.

5. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних Замовників.

 

VII. Відповідальність сторін

1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Договором.

2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Такими обставинами є: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, будь-які військові дії, катастрофи, аварії, страйки, забороняючі акти органів державної влади (у т.ч. місцевих органів державної влади) та інші форс-мажорні обставини подібного роду.

4. Виконавець не несе відповідальність:

 • за зміст даних Замовника, а також за зміст будь-якої інформації, що вноситься іншими Замовниками.
 • у разі тимчасової непрацездатності мобільного застосунку через такі причини: планові або позапланові технічні чи профілактичні роботи, технічні збої інтернет-провайдерів, комп’ютерних мереж, серверів та засобів, а також протиправні дії третіх осіб або форс-мажорні обставини. При цьому Виконавець бере на себе обов’язок докласти максимум зусиль для відновлення працездатності в найкоротший термін;
 • за втрату інформації щодо доступу до мобільного застосунку, що відбулася з вини Замовника, а також за будь-які наслідки, що можуть виникнути в результаті цього;
 • за жодні наслідки порушення безпеки, зокрема порушення чи псування даних, що відбулися внаслідок доступу третіх осіб до мобільного застосунку;
 • Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за порушення Замовниками інтелектуальних прав третіх осіб. Замовникам забороняється створювати, завантажувати, розміщувати, копіювати інформацію, матеріали або зображення з порушенням інтелектуальних прав третіх осіб.

VIII. Порядок врегулювання спорів

1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку.

4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору, застосовуються чинні норми та положення законодавства України такою мірою, якою це не суперечить імперативним нормам права України.

5. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги очікуваному результату, що бажав отримати Замовник при зверненні, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

 

IX. Відкликання, внесення зміна до умов оферти. Термін дії договору

1. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснене Виконавцем в будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань по вже укладених Договорах.

2. Замовник має право розірвати дійсний Договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в послугах.

3. Після розміщення дійсного Договору на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

4. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

5. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

6. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

7. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників. Обов'язок ознайомлення з поточною редакцією Договору покладається на Замовника. Продовження використання мобільного застосунку, сайту Замовником після внесення змін та/або доповнень до Договору означає прийняття і згоду Замовника з такими змінами та/або доповненнями.

8. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

9. Договір діє з моменту приєднання до нього Замовника.

 1. Термін дії Договору необмежений.
 2. У разі необхідності, за бажанням Замовника даний Договір може бути оформлений у письмовій формі. Доповнення, оформлені в письмовому вигляді та підписані сторонами з метою виконання даного договору, є його невід’ємною частиною.

 

X. Інші умови

1. Виконавець володіє винятковими правами на об’єкти права інтелектуальної власності, пов’язані з мобільним застосунком «Домова служба», у т.ч. на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), на об'єкти авторських прав тощо. Будь-яке використання програм та сервісів Виконавця не призводить до передачі Замовнику будь-яких прав інтелектуальної власності на них

2. В мобільному застосунку, сайті надається 24-годинний (24/7) доступ до сервісів через мережу Інтернет із забезпеченням необхідного рівня безпеки доступу та здійснення перерв на технічне обслуговування. Технічна підтримка надається щоденно з 9:00 до 18:00 за виключенням вихідних та часу проведення регламентних робіт.

3. У випадках проведення технічних та профілактичних робіт безперебійна робота сервісів не гарантується і Виконавець звільняється від відповідальності, передбаченої за це Договором, а також чинним законодавством України.

4. З питань, пов’язаних з роботою мобільного застосунку, сайту, замовники можуть звертатися до Служби підтримки шляхом надсилання email-повідомлення на електронну пошту domslugba@gmail.com

 

XI. Сторони

Виконавець:

Фізична особа – підприємець Гусак В.М.

Р/р UA053005280000026009455017511 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528

ІПН 2650113513 номер свідоцтва Без ПДВ

Юридична адреса:

Рівненська обл., Дубенський р-н., с Пирятин, вул. І.Франка, 73

Поштова адреса: 33014, м. Рівне вул. Кн. Ольги, 8

 

Зв'яжіться з нами
Viber Telegram
Зателефонувати нам
Замовити дзвінок